Verze 1. Účinné od 05.06.2023 a naposledy aktualizované 05.06.2023.

Níže jsou uvedeny Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) pro přístup a používání stránek Casinohex.cz (dále jen “Webové stránky”, “My”, “CasinoHex.cz”).

Tyto Podmínky platí bez ohledu na to, zda na Služby přecházíte prostřednictvím osobního počítače, bezdrátového nebo mobilního zařízení nebo jakékoli jiné technologie či zařízení.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že návštěvou, přístupem nebo používáním CasinoHex.cz přijímáte tyto Podmínky a omezení v nich stanovená bez jakýchkoli změn. Jestliže nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, je Vaší jedinou možností přestat CasinoHex.cz používat.

DEFINICE Následující pojmy použité v Podmínkách mají tyto významy:

Uživatel prohlašuje, že informace o aktuální poloze jsou vždy pravdivé a že nepoužívá žádné metody, které by mohly změnit polohu (včetně VPN).

Webové STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky poskytují odkazy na externí Webové stránky nebo zdroje. Protože nad takovými stránkami a zdroji nemáme žádnou kontrolu, souhlasíte s tím, že nás nebudete činit odpovědnými za jejich obsah, reklamu a/nebo produkty. Umístění odkazů z těchto externích stránek a zdrojů neznamená, že takový obsah třetích stran podporujeme. Za určení rozsahu, v jakém můžete používat jakékoli externí stránky nebo zdroje, nesete výhradní odpovědnost a činíte tak na vlastní riziko. Neneseme vůči Vám žádnou smluvní, deliktní, nedbalostní ani jinou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by vznikla v důsledku nebo v jakékoliv souvislosti s Vaším používáním nebo spoléháním se na takový obsah dostupný na těchto Webových stránkách nebo zdrojích.

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na externí Webové stránky s hazardními hrami, které nejsou provozovány společností CasinoHex.сz ani nepodléhají její kontrole, a proto společnost CasinoHex.сz neodpovídá za žádné služby, produkty nebo obsah poskytovaný těmito Webovými stránkami s hazardními hrami. Společnost CasinoHex.сz totiž neposkytuje žádné záruky, potvrzení, garance nebo ujištění jakéhokoli druhu, výslovné nebo implicitní, ohledně přesnosti nebo kvality obsahu, produktů, programů, služeb nebo softwaru těchto Webových stránek třetích stran. CasinoHex.сz nenese vůči uživatelům žádnou smluvní, deliktní, nedbalostní ani jinou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by vznikla v důsledku nebo v jakékoliv souvislosti s tím, že uživatel využívá nebo se spoléhá na služby dostupné na takových Webových stránkách věnovaných hazardním hrám.

ODPOVĚDNOST/ODŠKODNĚNÍ

Zavazujete se plně odškodnit, bránit a ochránit CasinoHex.сz a jeho vedoucí pracovníky, ředitele, zhotovitele, zástupce, dodavatele, a to okamžitě na požádání, před a proti všem nárokům, závazkům, řízením, škodám, ztrátám, odpovědnosti, pokutám, nákladům a výdajům jakéhokoli druhu, což zahrnuje mimo jiné právní poplatky,vzniklé v důsledku: (i) Vašeho porušení jakéhokoli zákona; (ii) Vašeho přístupu k Webovým stránkám a jejich používání; (iii) jakéhokoli porušení těchto Podmínek; (iv) Vašeho úmyslného jednání; (v) Vaší nedbalosti.

AUTORSKÁ PRÁVA A JINÁ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Materiál uveřejněný na CasinoHex.сz a prostřednictvím spolupráce Webových stránek s Webovými stránkami nebo softwarem třetích stran, včetně článků, obrázků, ochranných známek, servisních značek a dalšího obsahu, je chráněn autorskými právy CasinoHex.сz nebo jiných poskytovatelů informací, od kterých jsme získali licenci na jejich obsah za účelem jeho použití na Webových stránkách. Veškerý obsah CasinoHex.cz je navíc chráněn autorským právem jako kolektivní dílo, jehož vlastníkem je Webová stránka. Uživatelé nesmějí obsah ani jeho části reprodukovat, stahovat, zveřejňovat, znovu publikovat ani dále šířit, a to včetně obsahu poskytnutého poskytovateli licencí a dalšími osobami.

Uživatel nesmí registrovat ani se pokoušet registrovat žádné logo, obchodní název, vzhled, název domény, jakož i vyhledávací výrazy nebo jiné identifikátory pro použití v jakémkoli vyhledávači, portálu, obchodě s aplikacemi, sponzorované reklamní službě nebo jiné referenční službě, které jsou totožné nebo zaměnitelně podobné nebo jinak zahrnují ochranné známky CasinoHex.cz nebo Hazardní stránky.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost CasinoHex.сz neručí za přesnost ani úplnost jakýchkoli informací nebo obsahu (včetně odkazů na Webové stránky hazardních her), které jsou na Webových stránkách uvedeny. CasinoHex.сz ani žádný z poskytovatelů informací nenese vůči uživateli žádnou odpovědnost za zpoždění, nepřesnosti, chyby nebo opomenutí v materiálech zveřejněných na Webových stránkách. Obsah (včetně jakéhokoli odkazu na Hazardní Webové stránky) CasinoHex.сz se může změnit bez předchozího upozornění.

Jakákoli rozhodnutí (včetně souhlasu s účastí na hazardních hrách) nebo jiné kroky, které uživatelé učiní na základě informací dostupných na Webových stránkách, jsou zcela osobní odpovědností uživatele. VEŠKERÉ MATERIÁLY NA Webových STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU “JAK JSOU” A “JAK JSOU K DISPOZICI”. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, NEBO IMPLICITNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, JAKOŽ I ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU NEBO JAKÉKOLI JINÉ SLUŽBY NEBO PRODUKTU NA SLUŽBĚ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ (VČETNĚ ODKAZU NA JINOU WEBOVOU STRÁNKU NEBO ZDROJ).

Účast na jakýchkoli hazardních hrách je na uvážení a riziku uživatele a za takové jednání nenese Webová stránka žádnou odpovědnost. Společnost CasinoHex.сz, její smluvní partneři nebo dodavatelé nenesou odpovědnost za žádné ztráty vzniklé v důsledku Vašeho hraní na Hazardních Webových stránkách uváděných na Webových stránkách. Berete na vědomí, že účast na jakýchkoli hazardních hrách má vysoce spekulativní povahu, a proto obsahuje určitou míru rizika. Potvrzujete, že jste plně finančně připraveni takové riziko podstoupit a ustát případné ztráty a že jste schopni nést celkovou ztrátu z jakýchkoli Vámi uzavřených sázek.

POVOLENÉ UŽÍVÁNÍ

Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Podmínek, udělujeme Vám tímto právo užívat Webové stránky výhradně za účelem hodnocení obsahu, který je na nich prezentován. CasinoHex.сz nemůže udělit povolení k opětovnému použití nebo zveřejnění materiálu z jiných Webových stránek věnovaných hazardním hrám. Tyto Hazardní Webové stránky mohou uplatňovat veškerá práva a opravné prostředky, které jsou jim k dispozici. Pro získání případného povolení se obraťte přímo na ně.

OZNÁMENÍ

Pokud se domníváte, že Váš majetek byl použit způsobem, který by byl považován za porušení autorských práv nebo za porušení Vašich práv duševního vlastnictví, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected]

Webové stránky se snaží poskytovat úplné, přesné a aktuální informace. Pokud si všimnete neúplných nebo nepřesných informací, budeme velmi rádi, když nás v případě takové situace upozorníte. Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]

UKONČENÍ

CasinoHex.сz může okamžitě pozastavit nebo ukončit uživatelský účet nebo přístup k Webovým stránkám podle našeho uvážení z jakéhokoli důvodu, včetně, ale bez omezení, pokud se domnívá, že jste porušili některou ze svých povinností nebo jste jednali v rozporu s literou nebo duchem těchto Podmínek. Tyto Podmínky se nadále vztahují na Váš předchozí přístup.

CasinoHex.сz nenese vůči Vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli ukončení Vašeho přístupu na Webové stránky hazardních her.

ROZHODNÉ PRÁVO

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ PŘED POROTOU NEBO NA ÚČAST V HROMADNÉ ŽALOBĚ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE KAŽDÝ Z VÁS MŮŽE VZNÁŠET NÁROKY VŮČI DRUHÉMU POUZE JAKO JEDNOTLIVEC, NIKOLI JAKO ŽALOBCE NEBO ČLEN SKUPINY V JAKÉMKOLI ÚDAJNÉM SKUPINOVÉM NEBO REPREZENTATIVNÍM ŘÍZENÍ.

Veškeré polemiky, nároky nebo spory vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související budou smluvní strany vzájemně konzultovat a vyjednávat a s ohledem na své vzájemné zájmy se pokusí dosáhnout uspokojivého řešení.

Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky a spory vyplývající z Vašeho používání Webových stránek nebo s ním související se budou řídit a vykládat v souladu s místními zákony platnými v místě sídla společnosti CasinoHex.сz.

SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek, nebude to znamenat vzdání se takového práva nebo ustanovení. Názvy oddílů v těchto Podmínkách slouží pouze pro usnadnění a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Slovo včetně znamená včetně, ale bez omezení. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným nebo nevymahatelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou nedotčena a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude považováno za upravené tak, aby bylo platné a vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

MODIFIKACE

Společnost CasinoHex.сz si vyhrazuje právo tyto Podmínky čas od času a kdykoli modifikovat podle vlastního uvážení, přičemž tyto změny nabývají účinnosti okamžitě. Pokud budete Služby používat poté, co vstoupí v platnost, bude to znamenat Váš souhlas s tím, že se těmito změnami budete řídit. Doporučujeme Vám, abyste tyto Podmínky často kontrolovali a pravidelně si je prohlíželi, abyste znali nejaktuálnější práva a povinnosti, které se na Vás vztahují. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, znamená Vaše používání Webových stránek po jakékoli změně těchto Podmínek Váš souhlas a přijetí těchto revidovaných Podmínek. Žádná ústní prohlášení ani reklamy třetích stran nejsou tímto uznány ani začleněny do těchto Podmínek.

OCHRANA ÚDAJŮ

Součástí těchto Podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů a Zásady použití cookies společnosti CasinoHex.сz, které naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů a Zásady použití cookies , které jsou součástí těchto Podmínek formou odkazu a společně s Podmínkami upravují Vaši návštěvu, přístup a používání CasinoHex.сz. Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují postoj společnosti CasinoHex.сz ke shromažďování informací a k tomu, jak hodlá používat a sdílet veškeré shromážděné informace. Přístupem na Webové stránky nebo jejich používáním zároveň vyjadřujete své seznámení se a souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami použití cookies.

Zobrazit více